Buddhist Images Resource
 

Tripitaka Index

Sutras

Images

Dictionaries

Articles

Links

The Five Dhyani Buddhas (The Buddhas of the five directions):
Vairocana Buddha, Aksobhya Buddha, Ratnasambhava Buddha, Amitabha Buddha, and Amoghasiddhi Buddha