DE HART SOETRA

vertaald door Marcel Bertensde edele verhandeling over de essentie van de perfektie van wijsheid.

(ik betuig mijn eerbied aan de Drie Arya Juwelen!)

Aldus heb ik vernomen.Eens vebleef de Bhagavan Boeddha in Radjagriha op de gierenberg,tesamen met een grote gemeenschap monniken en bodhisattva's.Op dat moment was de Bhagavan Boeddha geheel geabsorbeerd in de eenpuntige concentratie op de verschillende verschijnselen,die de "diiepzinnige illuminatie" wordt genoemd.

Op hetzelfde moment analyseerde de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara de beoefening van de diepzinnige perfektie van wijsheid en zag na grondige analyse van de vijf aggregaten dat die van nature leeg zijn.Toen,geinspireerd door de Boeddha,sprak de eerwaarde Shariputra tot de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara de volgende woorden:

"Hoe moet een zoon van een goede famillie,die de beoefening van de diepzinnige perfektie van wijsheid wenst te volgen zich daarin te trainen?"

Zo sprak hij,en de grote en machtige Arya Avalokiteshvara gaf de eerwaarde Shariputra ten antwoord:

"Oh Shariputra,een zoon of dochter van goede familie,die de beoefening van de diepzinnige perfektie van wijsheid wenst te volgen,moet dat als volgt doen: door de vijf aggregaten die van nature leeg zijn grondig te analyseren.Vorm is leegte en leegte is vorm.Vorm is niets anders dan leegte en leegte is niets anders dan vorm.Evenzo zijn gevoel,onderscheiding,samengestelde factoren en bewustzijn alle leeg."

"OH Shariputra,evenzo zijn alle verschijnselen leeg,zonder kenmerken.Ze zijn zonder ontstaan en zonder ophouden.Ze zijn noch onzuiver,noch vrij van onzuiverheid.Ze nemen noch af,noch toe."

"Oh Shariputra,daarom is er in leegte geen vorm,geen gevoel,geen onderscheiding,geen samengestelde factoren en geen bewustzijn.

Er is geen oog,geen oor,geen neus,geen tong,geen lichaam en geen geest.Er is geen vorm,geen geluid,geen geur,geen smaak,er zijn geen tastbare objecten en geen verschijnselen.Er zijn geen elementen van het oog tot en met geen elementen van de geest,tot en met geen elementen van het geestelijk bewustzijn."

"Er is geen onwetendheid en geen opheffing van onwetendheid,tot en met geen ouderdom en dood en geen opheffing van ouderdom en dood.

Evenzo is er geen lijden,geen oorzaak van lijden,geen opheffing van lijden en geen pad.Er is geen intuitieve wijsheid,geen bereiken en geen niet-bereiken."

"Oh Shariputra,omdat er geen bereiken is,wijden de bodhisattva's zich aan de perfektie van wijsheid en daardoor is hun geest vrij van verduistering en angst.Doordat ze helemaal voorbij foutieve zienswijzengaan,reiken ze volkomen voorbij de grenzen van het leed.

Alle Boeddha's van de drie tijden hebben de onovertroffen,volkomenzuiver,volmaakte verlichting,het echte boeddhaschap volbracht,doorzich aan de perfektie van wijsheid te wijden."

"Daarom moet de mantra van de perfektie van wijsheid,de intelligente mantra,de onovertroffen mantra,de ongelijke en gelijke mantra die al het lijden pacificeert,gekend worden als de waarheid,want er is geen misleiding.De mantra van perfektie van wijsheid luidt als volgt:"TA.YA.THA GATE.GATE.PARA.GATE PARA.SAM.GATE BODHI SVA.HA!"

"Oh Shariputra,zo moeten de grote bodhisattva's zich trainen in de diepzinnige perfektie van wijsheid."

Daarop verhief de Bhagavan Boeddha zich uit zijn eenpntige concentratie en prees de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara met de worden:

"Heel goed,heel goed oh zoon van goede familie.Het is precies zoals U hebt gezegd.De diepzinnige perfektie van wijsheid behoort precies zoals U hebt gezegd te worden beoefend en de Tathagata's zullen zich verheugen."

Nadat de Bhagavan Boeddha deze woorden had gesproken,prezen de eerwaarde Shariputra,de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara,allen die in dit gezelschap aanwezig waren,de gehele wereld met haar goden,mensen,half-goden en geesten met een hart vol vreugde de woorden van de Bhagavan Boeddha.

Home Page