De Sūtra van het Gouden Licht8. Hoofdstuk over Sri


Voorwaar, toen sprak de grote godin Sri aldus tot de Verhevene:

“Ik, Verhevene, de grote godin Sri,
zal die monnik die de Dharma verkondigt,
dienstijverig maken.

Ik zal hem kleding, een bedelnap, een bed,
een zetel en medicijnen tegen ziektes geven
en andere uitstekende spullen,
zodat de Verkondiger van de Dharma
voorzien zal zijn van een complete uitrusting
en geen gebreken zal kennen.

Moge hij gezond zijn in lichaam en geest
en dag en nacht gelukkig zijn!

Moge hij uit deze uitmuntende SuvarnabhĿsa,
de koning der sūtra’s, diverse woorden
en letters opnemen en onderzoeken,
zodat voor het welzijn van die wezens,
die verdiensten hebben verzameld onder duizenden Boeddha’s,*
deze uitmuntende SuvarnabhĿsa, de koning der sūtra’s,
niet vlug zal verdwijnen en lang zal blijven voortbestaan
in dit Jambudvīpa.

Mogen alle voelende wezens
deze uitmuntende SuvarnabhĿsa,
de koning der sūtra’s horen
en mogen zij gedurende vele triljoenen aeonen
onvoorstelbare goddelijke en menselijke pleziertjes ervaren.

Moge hongersnood verdwijnen
en er overvloed heersen.
Mogen alle voelende wezens
overvloedig gezegend worden
en vele TathĿgata’s ontmoeten
en in de toekomst de (aller)hoogste
en volmaakte Verlichting bereiken.

Moge alle leed in de hellen,
in de dierenrijken en in de wereld van YĿma (het dodenrijk)
volledig vernietigd worden.‿

*Zie Hoofdstuk 3: “over Bekentenissen‿; vers 44, de laatste strofe.

Er was eens een TathĿgata, een Arhat, een volledige Verlichte, genaamd RatnakusumagunasĿgaravaidūryakanakagirisuvarnakĿñcanaprabhĿsashrī, in wie de grote godin Sri een verdienste had geplant. Welke richting zij ook onderzoekt, karteert, in ogenschouw neemt, inspecteert of benadert, daar zullen vele triljoenen voelende wezens overvloedig gezegend worden en geen gebreken hebben. Al die wezens zullen overladen worden met allerlei soorten uitrustingen, apparatuur, eten en drinken, rijkdom, graan, goud, juwelen, parels, beril, lapis lazuli, schelpen, kristallen, koraal, goud, zilver en ander materiaal. Door de kracht en macht van de grote godin Sri moet er hulde bewezen worden aan die TathĿgata. Geurstoffen, bloemen en wierook moeten geofferd worden. Men moet driemaal de naam van de grote godin Sri uitspreken. Men moet haar offergaven als geurstoffen, bloemen en wierook en (vruchten)sappen aanbieden. Voor hen zal de oogst overvloedig zijn.

Daarom moeten de volgende verzen gereciteerd worden:

“Het aroma der aarde groeit in de aarde.
De goden verheugen zich voortdurend (hierover).
De goden van de vruchten, van de gewassen,
van de oogst, van struiken en heesters,
van de wildernis en de bomen,
zorgen ervoor dat de gewassen uitstekend groeien,
prachtig gedijen en een goede oogst opleveren.’’

De naam van de uitmuntende SuvarnabhĿsa,
de koning der sūtra’s, moet uitgesproken worden!
De grote godin Sri zal over hen,
die de naam van de uitmuntende SuvarnabhĿsa,
de koning der sūtra’s, uitspreken, waken
en zij zal hen een groot fortuin schenken.‿

De grote godin Sri verbleef eens in het AdakĿvatī paleis in het fraaie PunyakusumaprabhĿ park in een veld dat Survarnadhvaja genoemd werd en van zeven soorten juwelen vervaardigd was. Een ieder die ernaar zou verlangen zijn voorraad koren of graan te vergroten, zou zijn hele huis moeten zuiveren, zich goed moeten wassen en schone, geparfumeerde witte kleding aantrekken. Tijdens het hulde bewijzen (vereren) moet hij drie keer de naam van de TathĿgata RatnakusumagunasĿgaravaidūryakanakagirisuvarnakĿñcanaprabhĿsashri,
de Arhat, een volledig Verlichte, uitspreken. Met behulp van de grote godin Sri moet die TathĿgata vereerd worden. Bloemen, wierook geurstoffen, lekkernijen en (vruchten)sappen moeten geofferd worden. Men moet driemaal de naam van uitmuntende SuvarnabhĿsa, de koning der sūtra’s, uitspreken! Deze woorden van waarheid moeten uitgesproken worden. Hulde moet er aan de grote godin Sri bewezen worden. Bloemen, wierook, geurstoffen en (vruchten)sappen moeten aan haar geofferd worden. Op datzelfde moment zal de grote godin Sri waken over dat huis, door de kracht van deze uitmuntende SuvarnabhĿsa, de koning der sūtra’s en zal zij de voorraden koren of graan vergroten. Wie ernaar verlangt om de grote godin Sri op te roepen, moet het volgende vers en de daarop volgende mantra (goed) in gedachtenis bewaren (in gedachten herhalen):

“Hulde aan alle Boeddha’s
van het verleden, heden en toekomst.
Hulde aan alle Boeddha’s en Bodhisattva’s.
Hulde aan de Bodhisattva te beginnen met Maitreya.’’

Wanneer hun hulde is bewezen, moet men de volgende mantra reciteren. Moge deze mantra succesvol zijn en mijn wensen vervullen!

Zo zal het zijn: pratipūrnapĿre, samantadarsane, mahĿbihĿragate, samantabedanagate, mahĿkĿryapratiprĿpane, sattvaarthasamantĿnuprapure, ĿyĿnadharmatĿ mahĿbhogine, mahĿmaitriupasamhite, hitaisi, samgrihīte, tesamarthĿnupĿlani.

Dit zijn de woorden van de geheime mantra voor een rechtmatige inzegening (inwijding), de woorden voor grote successen, woorden die niet kunnen bedriegen (en niet misbruikt kunnen worden). Moge voor diegene, die temidden van de drukte van het dagelijks leven, zijn carrière uitoefent door middel van zuiver vergaarde verdiensten, de mantra’s zeven jaar lang uitspreekt en bewaart, door zich strikt aan de acht morele voorschriften (van de hogere ethiek) te houden, de regels van de sabbats naleeft, alle Boeddha’s iedere morgen en avond vereert met bloemen, geurstoffen en wierook om alle voelende wezens met Alwetendheid te begiftigen, alle wensen zeer spoedig vervuld worden. Nadat hij zijn huis, klooster, grot of boshut gezuiverd heeft en een cirkel (mandala) van koeienmest getrokken heeft, moet hij geurstoffen (parfums), bloemen en wierook offeren. Hij moet een schone, zuivere zetel aanschaffen en naar een speciale plaats gaan. Vervolgens moet hij die heilige plaats met bloemen bestrooien. Dan zal op datzelfde moment de grote godin Sri binnentreden en daar blijven. Daarna zal er in dat huis, dorp, stad, vestiging, klooster of boshut helemaal niemand meer zijn die tekorten of gebreken kan veroorzaken. Zij zullen verzadigd worden met alle goederen die ze nodig hebben, zoals goud, juwelen, rijkdom of graan en allerlei soorten zegeningen verkrijgen. Welke hoeveelheid verdiensten hierdoor ook verzameld worden, aan de grote godin Sri moet het grootste gedeelte geschonken worden. Zo lang hij leeft zal zij bij hem blijven. Ze zal niet twijfelen en al zijn wensen zullen vervuld worden.

Zo (eindigt) het achtste hoofdstuk, het Hoofdstuk over Sri, de grote godin, in de uitmuntende SuvarnabhĿsa, de koning der sūtra’s.


<< Prev   Table of Contents   Next >>